"Gracanica" Serbian Orthodox Church

1960 Meldrum Road ~  Windsor  Ontario 

BLOG

CHURCH SLAVA 2019

Posted on September 5, 2019 at 12:25 AM

У среду 28. августа, на празник Успенија Пресвете Богородице, Његово Преосвештенство Епископ канадски г. Митрофан посетио је верни народ Виндзора поводом храмовне славе виндзорске Грачанице. Том приликом је служио свету архијерсјеку Литургију, а саслуживали су му протојереј-ставрофор Божо Бакјалић, протојереј-ставрофор Раде Обсеница, протојереј-ставрофор Џорџ Сандулеску (румунска црква;), протојереј Џон Ајуб (антиохијска црква;), протојереј Евангелос Аравантинос (грчка црква;), као и протонамесник Владимир Вранић, парохијски свештеник при виндзорској Грачаници. На велику радост домаћина и народа у Виндзору, литургијској прослави присуствовао је и господин Василије Петковић, Генерални конзул Републике Србије у Торонту.


Пред сам почетак св. Литургије, Његово Пресовештенство је рукопроизвео у чин чтеца господина Брајана Пејна, што је био дирљив и јединствен чин за многе присутне, тим пре што је ово први пут да се у Виндзору обави чин било пострижења, било рукополагања у било који свештени степен. Нада је да ће не само лепота овога чина, већ и саме свештене службе, бити за пример и будућим генерацијама са ових простора да своја интересовања усмеравају ка служби Богу кроз Његову Цркву.


Посебну радост овога величанственог дана су чинила деца која су дословце испунила олтар али и читав храм. Велики број деце и вернога народа се причестио и на достојан и најлепши начин дочекао и прославио овај велики празник.


По заамвоној молитви литијски је сачињен трократни опход око храма, а по повратку у храм Његово Преосвештенство је пререзао славски колач и освештао жито. Сваке године заједница при виндзорској Грачаници жели да истакне најпримерније верне у Цркви, а ове године је благослов призван на кумове овогодишње Славе, Јована и Зорку Брујић. Нарочита радост је у томе што је целокупна породица Брујић била присутна и узела активног учешћа у прослављању овог великог дана за наш храм и нашу заједницу. Унуке кумова славе Надиа и Илеана су дивно прочитале апостол на српском и на енглеском. По дивном обичају, кумови овог великог празника за прошлу годину Јован и Јања Урукало, као и за следећу годину Груја и Јагода Стеванов, били су присутни у храму уз овогодишње кумове Јована и Зорку Брујић. Нека Господ милостиво излије благослов на њих, јер млађим поколењима постављају диван пример љубави према богослужењу, Цркви и заједници.


По отпусту, Владика Митрофан се обратио надахнутом беседом поучавајући о величини данашњег празника, али и чудесној личности и значају Пресвете Богодорице, нарочито њене улоге као мајке у нашим животима. Уследила је затим, по први пут у храму, додела диплома завршним ученицима црквене школе при виндзорској Грачаници, уз благослов Владике Митрофана, уз поруку да је нада изузетних и веома посвећених учитеља при црквеној школи, да ће управо овај благослов данашњег дана увек имати у својим мислима и да ће гледајући диплому увек знати где су духовно стасавали и где су им духовни и верски корени. Уз дипломе ове године ђаци су добили и по један крст, благослов из Манастира Крке, које је посебно за ову прилику донела Јања Урукало током свога поклоничког путовања у старом крају.


У вечерњим сатима уприличен је традиционални славски банкет, истинска трпеза љубави, у Српском центру. На опште одушевљење, опет по први пут ове године, програм су отворили ученици којма је додељена диплома за успешно похађање и завршетак црквене школе. У својим дирљивим говорима они су истакли своја позитивна искуства која су имали у црквеној школи, што је био и својеврстан позив њиховим млађим другарима, али и родитељима да не пропусте прилику да буду део ове важне установе. Програм је достојанствено водила Тина Дукић, а овом приликом уприличена су и краћа пригодна обраћања: председника црквено-школске општине при виндзорској Грачаници господина Владимира Прибојана, овогодишњих кумова господина Јована и госпође Зорке Брујић, господина Василија Петковића, Генералног конзула Републике Србије у Торонту, као и протонамесника Владимира Вранића. Затим је док је реч узео и Преосвећени Владика Митрофан још једном подсећајући на значај празника Мајке Божје и благосиљајући овај и сваки благочестиви скуп у име Божје и славу и част светих Његових.


Значајно је поменути да је из штампе изашла књига поводом 50-годишњице парохије. Копија је додељена Преосвећеном Владики Митрофану, господину Василију Петковићу, Генералном конзулу РС у Торонту, као и Управним одборима црквено-школских општина у Виндзору Грачаница и Св. Димитрије.


После банкета уследио је позив свима присутнима да посете тек отворену изложбу поводом 800-годишњице аутокефалије Српске Православне Цркве у организацији Музеја рпског наслеђа у Виндзору, јединог српског музеја те врсте на овим просторима.


Овом приликом желимо да заблагодаримо Богу најпре на милости Његовој и свим даровима свише, али и свима који су својим присуством увеличали радост наше заједнице, а самим тим и улепшали прославу храмовне Славе у част Пресвете Богородице.


Благодаримо Aleksandar Media NEWS/Canada на професионалној техничкој подршци.


Молимо се Господу Дародавцу свих добара да увек милостиво гледа на нашу заједницу и на све људе добре воље, молитвама своје Пресвете Мајке и свих светих.


протонамесник Владимир Вранић

_____________________________

On Wednesday, August 28, on the Feast of the Dormition of the Most Holy Theotokos, His Grace Dr. Mitrofan Bishop of Canada visited the faithful in Windsor on the occasion of Gracanica Windsor’s church Slava. On this occasion he served the Holy Pontifical Liturgy together with Protopresbyter-Stavrofor Božo Bakajlić, Protopresbyter-Stavrofor Rade Obsenica, Protobresbyter-Stavrofor George Sandulescu (Romanian Church), Protopresbyter John Ayub (Antiochian Church), Protopresbyter Evangelos Aravantinos (Greek Church) as well as Protonamesnik Vladimir Vranic, the parish priest at Gracanica Windsor. To the great joy of the host and the people in Windsor, the liturgical celebration was also attended by Mr. Vasilije Petković, Consul General of the Republic of Serbia in Toronto.


Just before the beginning of the Holy Liturgy Mr. Brian Payne was ordained by His Grace into the rank of reader, which was a touching and unique act for many in attendance, all the more so as it was the first time in Windsor to perform the act of tonsuring or ordaining to any ecclesiastical level. The hope is that not only the beauty of this act, but also the sacred service itself, will be exemplary for future generations from this region to direct their interests to the service of God through His Church.


The special joy of this magnificent day was the children who literally filled the altar and the whole church. A great number of children and the faithful received Holy Communion and welcomed and celebrated this great holiday in a dignified and beautiful way.


After the Ambon Prayer there was a Traditional Procession of three turns around the Church and upon returning into the Church, His Grace cut the Slava Kolach and blessed the Zito (wheat). Each year, the congregation at Gracanica Windsor wants to highlight the most exemplary believers in the Church, and this year the blessing has been bestowed upon the sponsors (kumovi) of this year's Slava, John and Zorka Brujić. There was particular joy in that the entire Brujić family was present and took an active part in celebrating this great day for our Church and our community. The granddaughters of the sponsors (kumovi) of the Church Slava, Nadia and Ileana read the Epistle beautifully in Serbian and English. According to the wonderful custom, the sponsors of this great holiday for last year Jovan and Janja Urukalo, as well as for the following year Gruja and Jagoda Stevanov, were present in the Church with this year's sponsors Jovan and Zorka Brujić. May the Lord graciously pour out a blessing on them for they set a wonderful example of love for worship, the Church and the community to younger generations.


After the Dismissal, Bishop Mitrofan delivered an inspiring sermon teaching about the magnitude of today's holiday, but also the marvelous personality and importance of the Most Holy Mother of God, especially her role as a mother in our lives. This was followed, for the first time in the Church, by the awarding of diplomas to the graduates of the Gracanica Windsor Church School, with the blessing of Bishop Mitrofan, and with the message that it is the hope of exceptional and very dedicated teachers at the church school that the students will always have in their thoughts this blessing today and that looking at their diplomas they will always know where they have grown up spiritually and where their spiritual and religious roots are. In addition to their diplomas this year, the students each received one cross, Blessing from the Krka Monastery, which was specially brought back and donated for this occasion by Janja Urukalo from her travels in the Old Country.


In the evening, there was a traditional Slava banquet, a true table of love, at the Serbian Center. To general delight, again for the first time this year, the program was opened by the students who were awarded diplomas for successful attendance and graduation from the Church School. In their touching speeches, they emphasized the positive experiences that they had in Church School, which was a kind of invitation to their younger friends and parents not to miss the opportunity to be part of this important institution. The program was led with dignity by Tina Dukić, and on this occasion there were also brief appropriate speeches by: the President of the Gracanica Windsor church-school congregation Mr. Vladimir Pribojan, this year's sponsors Mr. Jovan and Mrs. Zorka Brujić, the Consul General of the Republic of Serbia in Toronto Mr. Vasilije Petković and Protonamesnik Vladimir Vranić. Afterwards while the Reverend Bishop Mitrofan took the floor, he once again recalled the significance of the feast of the Mother of God and blessed this and every blessed assembly in the name of God and the glory and honor of His saints.


It is important to note that a book has been released in print on the occasion of the parish's 50th anniversary. A copy was given to the Reverend Bishop Mitrofan, Mr. Vasilije Petković, Consul General of the RS in Toronto, as well as to the Boards of the Church-School Congregations in Windsor of Gracanica and Sv. Dimitrije.


The banquet was followed by an invitation to all attendees to visit the newly-opened exhibition marking the 800th anniversary of the Autocephaly of the Serbian Orthodox Church in the Serbian Heritage Museum in Windsor, the only Serbian museum of its kind in the area.


On this occasion, we would like to thank God first for His mercy and for all the gifts and more, but also to all who, by their presence, have magnified the joy of our community, and thus have beautified the celebration of the Church Slava in honor of the Most Holy Mother of God.


We thank Alexander Media NEWS / Canada for professional technical support.


We pray to the Lord Giver of all goodness to always look graciously upon our community and upon all people of good will, with the prayers of His Most Holy Mother and of all the saints.


Protonamesnik Vladimir Vranić

 

 

 

Categories: None


Comments are disabled.